Dokumenty potrebné k stavebnému povoleniu

 • List vlastníctva nie starší ako tri mesiace
 • Kópiu z katastrálnej mapy, nie staršiu ako rok
 • Súhlas správcov inžinierskych sietí na pripojenie (vodárne a kanalizácie, slovenské elektrárne, slovenský plynárenský podnik)
 • 2-krát projektovú dokumentáciu (sprievodná správa, súhrnná technická správa, celková situácia stavby, návrh prípojok, stavebné výkresy, statika a statické výpočty, riešenie požiarnej ochrany, výkresy rozvodov)
 • Spôsobilosť projektantov (fotokópie certifikátov, vysvedčení – diplomu, čestné vyhlásenie o dĺžke ich praxe v príslušnom odbore)
 • Názov a adresa zhotoviteľa v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky, plus fotokópia jeho živnostenského listu
 • Vyhlásenie stavebného dozora plus fotokópia jeho certifikátu a čestné vyhlásenie o dĺžke jeho praxe
 • Územné rozhodnutie, že v danej lokalite je povolené stavať plánovanú nehnuteľnosť

Ďalšie možné požiadavky úradov

 • Súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, ak staviate na pozemku, ktorý je označený ako orná pôda
 • Súhlas susedov, ak chcete stavať inak, ako hovorí stavebný zákon

Podklady k vyhotoveniu projektovej dokumentácie

 • polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku v digitánej podobe vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Na podkladoch musia byť uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností a aj susedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele a aj na susedných pozemkoch
 • kópia listu vlastníctva
 • polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály

Čo obsahuje projekt od nás

 • Projekt architektúry
  Obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady.
  Pri realizačných projektoch aj stavebné detaily (1:10), výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny.
 • Ku projektu môže byť na požiadanie vyhotovená aj 3D vizualizácia

V spolupráci s profesistami zabezpečíme

 • Projekt statiky
 • Projekt ústredného vykurovania
 • Projekt domového plynovodu
 • Projekt zdravotechniky
 • Projekt elektroinštalácie

Podklady pre návrh interiéru a exteriéru

 • Rozmery miestnosti/budovy – všetky dĺžky, výšky, pokiaľ má miestnosť nejaké výklenky, je potrebné zamerať aj tie. Výšky okien a dverí, výšky a hrúbky parapetov.
 • Umiestnenie radiátorov a potrubí kúrenia, umiestnenie komína, vzduchotechniky resp. odsávača pár, umiestnenie prívodov vody a odpadu.
 • Umiestnenie zásuviek a vypínačov.
 • Fotografie miestnosti/budovy.
 • Prípadne aj projektovú dokumentáciu budovy.

Najlepšie však je, ak si danú miestnosť/budovu pomeráme a pofotíme sami pri osobnom stretnutí.

Rozhodli ste sa zhmotniť a zrealizovať predstavy o vašom novom príbytku, sídle či inej stavbe?

Náš ateliér vám v spolupráci s inými architektmi, inžiniermi a profesistami ponúka komplexné architektonické, projekčné a inžinierske služby:
 • Architektonické štúdie
 • Projekty pre územné rozhodnutie
 • Projekty pre stavebné povolenie
 • Realizačné projekty
 • Projekty skutočného vyhotovenia stavieb
 • Zameranie a vyhotovenie projektu skutkového stavu
 • Odborné poradenstvo
Chcete si zariadiť alebo zmeniť interiér vášho domu, bytu alebo pracoviska a neviete ako na to?

Sme tu na to, aby sme spoločne s vami našli to najideálnejšie riešenie pre komfortné a funkčné využitie priestoru, kde sa budete cítiť pohodlne a príjemne. Poskytujeme:
 • Návrh a zariadenie kuchyne, kúpeľňe, obývačky,...
 • Návrh a zariadenie kancelárie, firemných a obchodných priestorov
 • Dizajn a výrobu nábytku a interiérových prvkov
 • Návrh a zriadenie výstavných expozícii
 • Návrh farebného riešenia interiéru a rozmiestnenia nábytku
 • 3D vizualizácie, dodanie a montáž nábytku
Idete stavať, staviate alebo máte v pláne zmodernizovať staršiu budovu, ale nemáte jasnú predstavu o jej budúcom vzhľade a úprave jej okolia?

Vyhotovíme vám fotorealistické zobrazenie vami požadovaných objektov a priestorov. Zameriavame sa na:
 • Návrh farebného a materiálového riešenia fasády budov
 • Návrh zábradlí, oplotenia a exteriérových prvkov
 • Návrh záhradných altánkov, prístreškov, chodníkov a parkovacích plôch, ...
 • Návrh úpravy okolia budov
 • 3D vizualizácie budov podľa vašich podkladov